FETÖ NEDİR?

Fetö şirktir, hurafedir, uydurma dindir, dini maddi çıkarlara alet etmektir, cehalettir, ihanettir ahmaklıktır.

Fetö "Haçlılar sizin kızınıza karınıza ilişmezler" diyecek kadar alçak bir cehalettir. 

Fetö, uydurma dinin  ve Risale-i Nur'un bir aynasıdır.

Fetö, Kur'an'da ne kadar yasaklanan batıl bir inanç ve kötü bir ahlak varsa, çıkarı için onu mubah kılan bir haramidir.

Fetö'nün Hristiyan ve Yahudi sevgisi, onlarla işbirliği ve dostluğu, onun cehenneme girmesine delil olarak yeten bir haindir. 

Rahmân ve Rahim olan Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin bunu yaparak Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa,144)

Fetö, Kur'an'sız cemaatin  ve akılsız dinin en fanatik bir taraftarıdır.

Fetö, Şia ve Ehli Sünnetin  bütün hurafelerini eserinde toplayan Said Nursi'nin nursuz bir talebesidir.

Fetö, tarihin karanlıklarını kendisinde toplayan kapkaranlık bir zihniyettir.

Fetö'nun Kur'an'daki tarifi şöyledir.

"Bunlar iman ile küfür arasında zikzakçı,  mütereddit (kararsız), mütehayyir (şaşkın) bir haldedir, ne onlara ne de bunlara yani ne Müminlere yarayışlı olurlar ne de kâfirlere,  ikisi arasında bocalar dururlar. 

Çünkü küfür ve şirkleri sebebiyle Allah onları şaşırtmıştır. 

"Kim Allah'tan sapıklığının devamını isterse artık onun için bir yol bulamazsın." (Nisa- 143)

Fetö, yukarıdaki âyette anlatılan münafıklardan daha aşağılık çıkmıştır.

Çünkü münafıklar müminlere  yaramadıkları gibi kafirlere de yaramazlar.

Fakat Feto İslam dininin  en büyük düşmanlarına köpeklik etmekten kaçınmamıştır. 

Fetö'de Kur'an ahlakı  olmadığı için, daha doğrusu Fetö  Kur'an, ilim, akıl, tefekkür ve sorgulama düşmanî bir mukallid olduğu için Allah'ın hidayet, rahmet ve mağfiretinden uzak kalmıştır.

Feto Kur'an'sızlığın nasıl dehşetli bir hastalık olduğunu gösteren apaçık bir delildir.

Fetö'de iman, güven, merhamet, kanaat, ahde vefa, eman ve emniyet, sevgi ve adalet, kardeşlik ve istikamet yoktur.

Fetö, 1400 yıllık bir sorundur.

Fetö hâlâ Allah'ın elçisini  istismar ederek Resülüllah'ın hapiste olan teröristlerle beraber yemek yediğini anlatıyor. 

Fetö'de hainlik, casusluk, mal toplama ve yığma, düşmanlara uşaklık,  Müslümana ve Tevhid'e  kin ve düşmanlık vardır.

Fetö hoşgörü, dostluk ve muhabbeti İslâm düşmanlarına karşı gösterirken, ümmete karşı kalleşlik, casusluk ve ihanet göstermiştir.

Fetö musibeti Diyanet'in ve ilahiyatçıların cehalet ve rezilliğini gösteren en güzel bir delildir.

Fetö'de iman edenlere karşı ihanet, Kur'an düşmanlarına karşı köpek gibi bir sadakat mevcuttur.  

Fetö'de hiçbir ahlaki ilke mevcut değildir.

Allah'ın belası Fetö örgütünün üzerine lanet üzerine lanet yağmıştır.

Hangi şartla olursa olsun Fetö'nün başarılı olmasını isteyen  alçaktır,  Fetö'ye karşı sessiz kalan da alçaktır.

Fetö'nün kitabında mertlik ve  cömertlik diye bir şey yazmaz.

Eğer Fetö'de zerre kadar Kur'an bilgisi, az tefekkür, biraz aklı kullanma, asgari bir sorgulama ve  minimum bir özgürlük sevgisi olsaydı kısaca Kur'an'a iman olsaydı  bunların üzerine bela üstüne bela lanet üzerine lanet yağmazdı.

Devlet  adamları Kur'ansız  ve akılsız Fetö'den ibret almazlarsa aynı akıbetin kendilerini de yakalayacağından hiç şüpheleri olmasın.

Ya Kur'an başa ya kuzgun leşe!..

YORUM EKLE